Privacy verklaring dagbesteding

Hout-vast gevestigd aan de Minckelersstraat 12, 5916 PE te Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

 

JOUW PRIVACY

 

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat wij, als dagbesteding, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat informatie over jou gezondheidstoestand en gegevens over de begeleiding die wij jou bieden als dagbesteding.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw begeleiding noodzakelijk zijn, deze gegevens heb jij of jouw wettelijk vertegenwoordiger, ons bij aanmelding en intake aan ons verstrekt.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij;

 1. zorgvuldig omgaan met jou persoonlijke en medische gegevens.
 2. er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Uitsluitend begeleiders, werkzaam bij Hout-vast hebben toegang tot de gegevens in jou dossier. Alle begeleiders, werkzaam bij Hout-vast hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Stagiaires en/of vrijwilligers tekenen een geheimhoudingsdocument bij aanvang stage of vrijwilligerswerk.

 

PERSOONGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 

Hout-vast verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou;

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Medische gegevens
 • Geestelijke gezondheid

Wij verwerken deze gegevens in een zorgplan. Dit zorgplan wordt opgemaakt zodra jij dagbesteding bij Hout-vast gaat volgen.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONGEGEVENS VERWERKEN.

 

Hout-vast verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • Het afsluiten van een contract op basis van een PGB, Zorg in Natura, …. Ter verwerking bij de SVB (uitsluitend van toepassing voor cliënten die de dagbesteding middels een PGB bij ons inkopen).
 • Het opstellen van een individueel begeleidingsplan.
 • Het evalueren van jouw begeleidingsplan.
 • Ten behoeve van een (her)indicatie.
 • Om een op jou specifieke behoefte afgestemde vorm van begeleiding te kunnen bieden.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Hout-vast verwerkt de persoonsgegevens ook, omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij dienen te verwerken in opdracht van de indicatiesteller of opdrachtgever.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONGEGEVENS ?

 

Hout-vast bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijk voorgeschreven termijn van 7 jaar. Op jou verzoek kunnen jouw gegevens eerder vernietigd worden, dan wel overgedragen worden aan een andere hulpverlenende instantie.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

 

Hout-vast deelt jou persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventueel wettelijke verplichting.

Hout-vast verstrekt jou persoonsgegevens uitsluitend aan derden met jou nadrukkelijke toestemming.

 

De gegevens uit jouw dossier kunnen voor de volgende doelen met derden worden gedeeld;

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld een persoonlijk begeleider die bij jou betrokken is of een behandelaar. Dit gebeurt alleen met jou expliciete toestemming.
 1. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 2. Een klein deel van de gegevens uit jou dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Onze bezoekers die een indicatie hebben vanuit de gemeente ontvangen geen zorgnota. De facturatie van de genoten dagdelen dagbesteding, verloopt via een beveiligd systeem (VECOZO) en komt rechtstreeks bij de zorgadministratie van de gemeente.

Met de gemeente is een verwerkersovereenkomst afgesloten, daarmee is jouw privacy gewaarborgd.

Bezoekers die de dagbesteding op basis van een PGB indicatie ontvangen, krijgen zelf een zorgnota. Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de gemeente, Sociale Verzekeringsbank of zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de nota kunt declareren.

Deze gegevens worden op de zorgnota vermeld;

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • BSN en/of SVB klantnummer indien wettelijk verplicht
 • Data van de dagdelen dagbesteding die je hebt ontvangen
 • Een omschrijving van de geleverde zorg, zoals voorgeschreven door de gemeente, Sociale Verzekeringsbank of zorgverzekeraar en indien nodig de bijbehorende prestatiecode.

Bijvoorbeeld ‘dagbesteding’ of ‘begeleiding groep’

 • De kosten van de geleverde zorg

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

Je hebt het recht om jouw dossier in te zien, te corrigeren, of (er delen uit) te verwijderen. Dit kun je ten alle tijden eventueel in overleg met je begeleider bij Hout-vast aangeven. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen Hout-vast. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of wettelijk vertegenwoordiger, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar dagbesteding@hout-vast.nl of geef het mondeling aan bij je begeleider, verzorger en/of wettelijk vertegenwoordiger.

Hout-vast zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, reageren op het verzoek. 

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

 

Hout-vast neemt de bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via dagbesteding@hout-vast.nl of geef dit aan bij je begeleider, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

 

CONTACTGEGEVENS

 

Hout-vast
Minckelersstraat 12  5916 PE Venlo
Contactpersoon: Roger Kleeven 06-37422308
Emailadres: dagbesteding@hout-vast.nl